Right Based Approach on the Right to Health

CONCEPT PAPER ON RIGHT TO HEALTH BASED ON MAG’S HEALTH PROGRAM

Ang bawat isa ay mayrong karapatan na dapat pangangalagaan , iniingatan, at iginagalang pagkat ang karapatang ito ay ginagarantiya , protektado ng international standard. Ito ay tumutukoy o tumutugon sa dignidad ng isang tao, nagpoprotekta sa bawat tao o grupo, kailangan ipapatupad at tutuparin o dapat sundin ng estadoo nang mga nanunungkulan sa estado, hindi pweding balewalain o labagin, interdependent and interrelated at universal.

OBJECTIVES:

1. Maipabatid sa bawat pasyente, mamamayan sa komunidad, mga detinadong political at individual na tao and kanilang karapatan sa kalusugan
2. Maipaabot sa gobyerno lalo na sa nagtatrabaho sa ahensiya ng pangkalusugan na ang bawat tao ay may karapatan lalo na sa kalusugan at ito ay dapat iginagalang.
3. Makapag sanay ng mga manggagawang pangkalusugan sa komunidad para sa pagpapalaganap ng impormasyon ukol sa karapatan sa kalusugan
4. Maipaabot sa pamahalaan ang kakulangan sa pagpapatupad ng batas ukol sa karapatan sa kalusugan at kakulangan ng pondo sa kalusugan.

OUT PATIENT CLINIC:

Ang bawat pasyente lalo na ang mga mahihirap na mamamayan ay nahihirapan makapagpagamot mapasa pribado o gobyernong pagamutan at kadalasan sila ay binabalewala, hinihiya, sinisigawan, pinapabayaan, o minsan ginagawan ng di kanais-nais na bagay, di tinatanggap sa ospital kapag walang deposito, minsan may mga pagkakataong namamatay na lamang ang pasyente dahil sa kapabayaan ng mga manggagawang pangkalusugan.

Ano ang karapatan ng mga pasyente:

1. Availability – functioning na mga public health and health care facilities, goods and services, as well as programs, have to be available in sufficient quantity
2. Accessibility – Health facilities, goods and services have to be accessible to everyone without discrimination, within the jurisdiction of the state party. Accessibility has four overlapping dimensions:

. Non – discrimination
. Physical Accessibility
. Economic Accessibility
. Information Accessibility

3. Acceptability – all health facilities, goods and services must be respectful of medical ethics and culturally appropriate, sensitive to gender and life-cycle requirements, as well as being designed to respect confidentiality and improve the health status of health concerned. They must not require deposit to any patient especially on emergency cases.
4. Quality- Health facilities, goods, and services must be scientifically and medically appropriate and good quality.

Paano maipababatid sa mga pasyente na sila ay may karapatan:

1. Magbigay aral sa mga pasyente ukol sa kanilang karapatan. Karapatan na matugunan ang kanilang pangangailangan sa kalusugan, karapatang tanggaping sa ospital na walng deposito, karapatan na malaman kung ano ang mga proseso ang ginagawa sa kanya, karapatan na malaman ang kanyan sakit, karapatan na maalagaan ng maayos sa loob ng pagamutan ng walang diskriminasyon, karapatan na irespeto ng mga manggagawang pangkalusugan.
2. Magbigay ng mga babasahin tungkol sa karapatan ng pasyente upang kanila itong lubos na maunawaan.
3. Matulungan ang mga pasyente na makapag access sa mga ahensiya ng kalusugan na makakatulong sa kanilang pangangailangan lalo na sa medicare, mababang presyo ng gamot, magaling na doctor, maayos at malinis na pasilidad, at maganda ang serbisyo .

Paano maipaaalala sa mga manggagawang pangkalusugan na ang mga pasyente ay may karapatan:

1. Mag bigay ng pag-aaral o mga babasahin ukol sa karapatan ng pasyente sa mga manggagawang pangkalusugan.
2. Magkaroon ng konsultasyon tungkol sa karapatan ng pasyente sa mga kakilalang manggagawang pangkalusugan at kunin ang kanilang opinion
3. Magkaroon ng kampanya para sa pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa karapatan ng pasyente.

Saan dudulog o magsusumbong ang pasyente kapag nilalabag ang kanilang karapatan?

1. Commission on Human Rights – isang ahensiya ng gobyerno na itinatag upang imonitor at tumulong sa mga taong biktima ng paglabag sa karapatang pantao
2. Human Rights Organization – mga independenting organisasyon na nagpoprotekta at tumutulong sa mga taong biktima ng paglabag ng karapatang pantao.
3. ibang ahensiya ng tumutulong o may concern sa paglabag ng karapatang pantao

COMMUNITY OUTREACH;

Ang mahihirap na mamamayan sa komunidad ay ang siyang parating biktima ng karapatan sa kalusugan

© 2012, Filipino Nurses. All rights reserved. DISCLAIMER: The accuracy of all articles contained in this website are the responsibility of their respective authors. All articles are for informational purposes only and are NOT intended to replace the advice of a doctor. The owner of this site disclaims any liability for the decisions you make based on these information. If you have any health-related questions, please consult your physician. If you feel ill, please seek medical attention immediately.

Other posts you may be interested in: